შეფასების პრინციპები, სასკოლო შეფასების მიზანი.

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას, მეორე მხრივ, სწავლის ხარისხის გაკონტროლებას. ხარისხის გაუმჯობესება უკავშირდება სწავლის პროცესს, ხარისხის გაკონტროლება კი - სწავლის შედეგს.

სკოლის საქმიანობის შესწავლა ეყრდნობა შიდა და გარე მონიტორინგს, პერიოდულ შემოწმებას და შეფასებას.

მონიტორინგი წარმოადგენს მონაცემთა შეგროვების პროცესს, სიტუაციის მუდმივ მეთვალყურეობას, ანალიზსა და შემოწმებას.

მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების სასკოლო მონიტორინგი ძირითადად ემყარება შემაჯამებელი დავალებების, სემესტრული შემაჯამებელი დავალებების (ტესტირებების) შედეგებს. ტესტების შინაარსი სხვადასხვა ხასიათისაა. გარდა საგნობრივი სტანდარტის შესრულებისა, ვიკვლევთ სხვადასხვა შესაძლებლობებს და უნარებს, მათ შორის: ენობრივ, ლოგიკურ, რაოდენობრივი აზროვნების, წაკითხულის გააზრებას, მსჯელობა არგუმენტირების და            სხვ.

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მიზნით ადმინისტრაცია გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს, მათ შორის: საგაკვეთილო პროცესზე და მასწავლებელზე დაკვირვება, ურთიერთდასწრება, სამოდელო გაკვეთილების ორგანიზება-ანალიზი, ინტეგრირებლი გაკვეთილები, მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთა გამოკითხვები და სხვ.

მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე გამოკვეთილი პრობლემების გადაჭრის მიზნით, იგეგმება და ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, მათ შორის დამატებითი გაკვეთილები (ჯგუფებად ან ინდივიდუალურად), მასწავლებელთა მიზნობრივი ტრენინგები, განხილვები და სხვ.

 

მოსწავლის შეფასების სისტემა

-მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა - სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და კონტროლს.

-მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება უნდა იყოს ხშირი და მრავალმხრივი. მან ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეთა მრავალმხრივ განვითარებას, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას. სხვადასხვა პოტენციალის მქონე მოსწავლეთათვის თანაბარი პირობების შექმნას.

-მოსწავლე უნდა შეფასდეს სხვადასხვა ფორმით (ესსე, პროექტის მომზადება, პრეზენტაცია, ექსპერიმენტის ჩატარება, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა, წერითი ფერწერული ან სხვა ტიპის ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვა).

-განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასების აღწერილობა

 

 

განმავითარებელი

განმსაზღვრელი

მიზანი

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება; მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა

სწავლის ხარისხის გაკონტროლება;

მოსწავლის მიღწევის დონის დადგენა ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში; აკადემიური მოსწრების დონის განსაზღვრა

შეფასების საგანი

სწავლის პროცესი

სწავლის შედეგი

შეფასების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება

წინსვლის ხელშესაწყობად განსხვავებული აქტივობის შერჩევა, სწავლების სტრატეგიის შეცვლა, რჩევა-დარიგების მიცემა და სხვ.

მომდევნო ეტაპზე (კლასში/საფეხურზე) დაშვება/არ დაშვება

 

წარმატების კრიტერიუმების განსაზღვრა

 

კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის საფუძველზე (საკუთარ მიღწევებთან მიმართებით - რა დონეს ფლობდა, რა დონეს ფლობს)

 

ამის საფუძველზე თუ რამდენად მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს (ყველასათვის საერთო, სტანდარტით დადგენილ ნორმასთან მიმართებაში)

შეფასების საშუალებები

თვით/ურთიერთშეფასების რუბრიკა; კითხვარი; სიტყვიერი, (ზეპირი, წერილობითი) კომენტარი; უნარის განვითარების დონის აღწერა

ქულა

 

აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა

მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის   მიხედვით.

ქულები

შეფასების დონეები

10

 

მაღალი

9

8

 

 

საშუალოზე მაღალი

7

6

 

საშუალო

5

4

 

საშუალოზე დაბალი

3

2

 

დაბალი

1

 

 

I-IVკლასებში და V კლასის პირველ სემესტრში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება. შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. სკოლაში განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება:

-ცოდნის ათვისების, ან უნარის განვითარების ეტაპების გამომხატველი 4 დონე: ფლობს სრულად, ფლობს უმეტესწილად, ფლობს ნაწილობრივ, ვერ ფლობს.

-მოკლევადიანი სიტყვიერი და წერილობითი კომენტარი - გამოყენებულია მოსწავლეთა სწავლაში წარმატების მიღწევაში დახმარებისთვის, სირთულეების დაძლევის გზების ჩვენებასა და რჩევებისათვის საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოვლენისათვის - ფასდება მთელი სემესტრის განმავლობაში.

-პორტფოლიო შეიცავს მოსწავლის მიერ საშინაო და საკლასო ნამუშევრებს. პორტფოლიოს დანიშნულებაა მოსწავლემ და მასწავლებელმა შეაფასონ დამუშევრები დინამიკაში, მოხდა თუ არა პროგრესი, გააცნობიერონ თუ რა შეცდომები დაუშვა მოწავლემ და როგორ შეიძლება მომავალში მათი თავიდან აცილება - ფასდება მთელი სემესტრის განმავლობაში.

-შემაჯამებელი სამუშაოს წერილობითი კომენტარი - გამოყენებულია სემესტრის ბოლოს მოსალოდნელ შედეგებთან მიმართებაში მოსწავლეთა შესაბამისობის ჩვენებისათვის.

 

-მეხუთე კლასის პირველ სემესტრში მოსწავლე ფასდება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასებით. ქულებით შეფასება იწყება მეხუთე კლასის მეორე სემესტრიდან. მეხუთე კლასში მეორე სემესტრის ქულა არის იგივე წლიური ქულა.

-საშინაო დავალების კომპონენტში მოსწავლე ქულებით არ ფასდება მთელი დაწყებითი საფეხურის განმავლობაში.

-მეხუთე-მეთორმეტე კლასებში მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით

-მოსწავლე ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევით საგნებში;

-მეხუთე-მეთორმეტე კლასებში საგანში „სპორტი“ მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით - ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა;

-სკოლის სასწავლო გეგმაში დამატებითი საგნები (გერმანული ენა; არაბული ენა)  ფასდება ჩათვლის სისტემით – ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა

-„საინფორმაციო ტექნოლოგიებში“ მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით

-მოსწავლე „დამატებითი საათის“ (მე-12 კლასი) ფარგლებში შესაძლებელია შეფასდეს განმავითარებელი შეფასებით

-საგანში „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება“ მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა

 

საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები

-სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

ა. საშინაო დავალება

ბ. საკლასო დავალება

გ. შემაჯამებელი დავალება

-შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს

-საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება

-შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება

-შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა განისაზღვრება ეროვნული სასწავლო გეგმის თითოეული საგნისათვის სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელ შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობით

-სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, აუცილებელია შემაჯამებელი დავალების მრავალგვარი ფორმის გამოყენება (თხზულება, მოხსენება, რეფერატი, პროექტი, საველე-გასვლითი სამუშაო, ლაბორატორიული კვლევა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუში და სხვა).

-მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება (ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი სავალდებულო მინიმუმი და სკოლის მიერ დამატებით დადგენილი შემაჯამებელი სამუშაო, ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში)

-თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენების გამო, სკოლა აძლევს გაცდენილი შემაჯამებელი დავალების აღდგენის საშუალებას მოსწავლის სკოლაში გამოცხადებიდან 2 კვირის ვადაში. სამუშაოს შესრულებაზე ინფორმირებული იქნება დირექცია.

 

განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები

სკოლაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები:

ა.საგნის მიმდინარე  და შემაჯამებელი ქულები - საშინაო, საკლასო და   შემაჯამებელი კომპონენტის ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში.

ბ.საგნის სემესტრული ქულა - საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში   სემესტრული ტესტირების შედეგების გათვალისწინება.

გ.საგნის წლიური ქულა - სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში

დ.საფეხურის საერთო ქულა-ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის   (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო) საერთო შეფასება.

 

ქულების გამოანგარიშების წესი

-საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესია:

ა. მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე.

ბ. მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ. 6,15 მრგვალდება 6-მდე, 7,49 მრგვალდება 7-მდე, 8,5 მრგვალდება 9-მდე).

გ. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული ქულის გასაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე.

-საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი

ა. საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს ორზე;

ბ. საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ. 7,25 მრგვალდება 7-მდე, 4,49 მრგვალდება 4-მდე, 9,5 მრგვალდება 10-მდე)

გ. თუ მოსწავლეს, სკოლიდან სკოლაში სემესტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო, მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5,0 ან მეტი, ეს ქულა დაფიქსირდება ნასწავლი საგნის სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება). მიმღები სკოლა ვალდებულია შეაფასოს მოსწავლე ახალ საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე.

დ. მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის გამო, მიმღებ სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლების შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ. თუ მოსწავლე პირველ სემესტრში უცხო ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა გადადის ფრანგული ენის წლიურ ქულად, ხოლო გერმანული ენის სემესტრული ქულა - გერმანული ენის წლიურ ქულად.)

-საფეხურის საერთო ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა. საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე;

ბ. საფეხურის საერთო ქულა მრავლდება მეათედის სიზუსტით (მაგ. 6,43 მრგვალდება 6,4-მდე; 7,58 მრგვალდება 7,6-მდე).

 

კლასის და საფეხურის დაძლევა

კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა (დამრგვალების შემდეგ) იქნება არანაკლებ 5,0–ისა მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-17 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით განსაზღვრულ საგნებში, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას.

-დაწყებითი კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) იქნება არანაკლებ 5,0–ისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად დაძლეული აქვს მე-5, მე-6 კლასები, რაც აძლევს მას საბაზო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას.

-საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) იქნება არანაკლებ 5,0–ისა  და ეროვნული სასწავლო გეგმის მუხლი 21 პირველი პუნქტის შესაბამისად დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატის აღების ანდა საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლებას.

-საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) იქნება არანაკლებ 5,0–ისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მუხლი 21 პირველი პუნქტის შესაბამისად დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას საშუალო განათლების ატესტატის აღების საშუალებას.

 

გაცდენები

-მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ელექტრონულ ჟურნალში. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისათვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე.

-სკოლა ვალდებულია შინ სწავლის რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებსაც ჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეზე შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის მუხლი 22 მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა.

-იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ეროვნული სასწავლო გეგმის მუხლი 22 მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე.

 

გამოცდების ტიპები

სკოლაში შეიძლება ჩატარდეს შემდეგი ტიპის გამოცდები:

-I სემესტრის დასრულებისას სკოლა V-XII კლასების ჩათვლით ატარებს სემესტრულ შემაჯამებელ წერას ყველა ძირითად საგანში: ქართული ენა და ლიტერატურა; მათემატიკა, ინგლისური ენა, რუსული ენა, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ისტორია, სამოქალაქო განათლება. მიღებული შეფასებები ითვლება როგორც მიმდინარე შეფასება. ასეთი შემაჯამებელი წერის დროს და ვადებს განსაზღვრავს სკოლის დირექტორი. უშვებს ბრძანებას, განსაზღვრავს ტესტირების ჩაბარების დროს, ვადებს. ქმნის კომისიებს.

-სკოლას წლიური გამოცდები ენიშნება არაუმეტეს ორ საგანში. ამავე დროს ერთსა და იმავე საგანში გამოცდებს შორის უნდა იყოს ორწლიანი შუალედი. მაგ:, თუ სკოლამ მე-7 კლასში დანიშნა წლიური გამოცდა ინგლისურ ენაში, მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ამ საგანში ვეღარ დანიშნავს წლიურ გამოცდას.

-2021-2022 სასწავლო წელს სკოლა წლიურ გამოცდას ატარებს საბაზო და საშუალო საფეხურზე. დაზუსტებულია საგანთა ჩამონათვალი კლასების მიხედვით: 

V კლასი - ქართული, ბუნებისმეტყველება

VI კლასი - მათემატიკა, ინგლისური

VII კლასი - ისტორია, ინგლისური

VIII კლასი - გეოგრაფია, ქიმია

IX კლასი - ბიოლოგია, მათემატიკა

X კლასი - ფიზიკა, გეოგრაფია

XI კლასი - ისტორია, მათემატიკა

XII კლასი - ქართული, ინგლისური

გამოცდაზე მიღებულ ქულას გავლენა აქვს საგნის წლიურ ქულაზე და აისახება საბოლოო შეფასებაზე. იგი შემდეგნაირად გამოითვლება. საგანში მიღებულ I სემესტრის ქულას ემატება საგანში მიღებული II სემესტრის ქულა, ემატება საგანში გამოცდაზე მიღებული ქულა და ჯამი იყოფა 3-ზე. მიღებული ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით.

-სკოლა ვალდებულია გამოცდაზე შემაჯამებელი დავალების მსგავსი შინაარსიანი, კონტექსტუალიზებული, კომპლექსური დავალებები შესთავაზოს მოსწავლეებს. დაუშვებელია წლიურ გამოცდაზე ცალსახპასუხიანი ტესტების შეთავაზება.

-იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ სემესტრის ბოლოს მას ეკუთვნის მაღალი შეფასება, მოსწავლის მშობელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. ასეთი მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე.

-სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ათი დღის ვადაში.

-იმ საგნების სია, რომელშიც ინიშნება სემესტრული გამოცდა თითოეულ კლასში დგინდება სასწავლო წლის დასაწყისში პედაგოგიური საბჭოს მიერ

-დირექტორის ინდივიდუალურ–სამართლებრივი აქტის საფუძველზე შედგება საგნების საგამოცდო კომისია

-კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება კომისიის თავმჯდომარით თითოეული კლასისათვის არჩეული საგნის პედაგოგით და კიდევ ერთი წევრით.

1. დირექრორის ინდივიდუალური–სამართლებრივი აქტის საფუძველზე შედგება გამოცდების და საკონსულტაციო დღეების განრიგი, რომელიც გამოიკვრება სკოლის ფოეში.

-დამრიგებელი ვალდებულია გამოცდების განრიგის შესახებ აცნობოს მშობელს

-გამოცდის ტიპი – წერითი, ტესტური

-გამოცდის დამთავრების შემდეგ შედეგები აისახება საგამოცდო ოქმში, რომელსაც ხელს აწერს კომისიის მთელი შემადგენლობა.

-თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5.0 ზე ნაკლები, სკოლა მას უნიშნავს საშემოდგომო გამოცდას ამ საგანში.

 

საშემოდგომო გამოცდის ჩატარების წესი და პროცედურა.

-საშემოდგომო გამოცდა ჩატარდება მომდევნო სასწავლო წლის დასაწყისამდე. სკოლა ამ მიზნით შექმნის კომისიას და გამოსცემს ბრძანებებს.

-კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება კომისიის თავმჯდომარით, საგნის პედაგოგით და კიდევ ერთი წევრით.

-დამრიგებელი ვალდებულია გამოცდების განრიგის შესახებ აცნობოს მშობელს

-გამოცდის ტიპი – წერითი (ტესტური)

-დგება უწყისი, რომელსაც ხელს აწერს კომისიის სრული შემადგენლობა.

-საშემოდგომო გამოცდამდე სკოლა კონსულტაციას გაუწევს ასეთ მოსწავლეს იმ საგანში, რომელსაც აბარებს საშემოდგომო გამოცდაზე.

-საშემოდგომო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მოსწავლე იღებს წლიურ შეფასებას, საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა.

 

ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით.

-ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნის გამოცდას აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ან საბაზო/საშუალო განათლების ატესტატის მიღების საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის მოსწავლეები, რომლებზედაც ვრცელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.

-ექსტერნის წესით გამოცდების ჩატარების მსურველი რეგისტრირდება ადგილობრივ რესურსცენტრში

-რესურსცენტრის მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე დგინდება მოსწავლეთა სია და გამოცდის ჩატარების ვადები

-სკოლის დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას ექსტერნის ფორმით გამოცდის ჩატარებაზე და საგნობრივი კომისიის შექმნაზე.

-კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება კომისიის თავმჯდომარით, ტესტირებისთვის არჩეული პედაგოგით და კიდევ ერთი წევრით.

-ინფორმაცია გაცდენების განრიგის შესახებ მიეწოდებათ მოსწავლეებს

-გამოცდების დასრულების შემდეგ დგება ოქმი, რომელზეც ხელს აწერს კომისიის შემადგენლობა.

-იმისათვის, რომ მოსწავლემ მიიღოს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი, მოსწავლეს დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე მიღებული უნდა ჰქონდეს დადებითი შეფასება.

-სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ვადები, წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით (სკოლის სასწავლო გეგმით).

-ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ტიპები და მათი გაცემის წესი განისაზღვრება კანონმდებლობით

-შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს სასწავლო წლის ან საფეხურის წარმატებით დამთავრებას. წარჩინებული მოსწავლის წასახალისებლად სკოლა აჯილდოებს სიგელით ან მადლობის ფურცლით.

-მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა 10 დამრგვალების გარეშე იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს.

-მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა ქრის 9,8 ან მეტი იღებს სრული ზოგადი განათლების ვერცხლის მედალოსნის ატესტატს.

-პირზე, რომელმაც ზოგადი საშუალო განათლების საშუალო საფეხურის კლასის/კლასების ან საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამები წარმატებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნის ატესტატი არ გაიცემა

 

-მე-12 კლასების მიერ სასწავლო წლის 26 აპრილიდან 20 მაისის ჩათვლით გაცდენები არ იანგარიშება ეროვნული სასწავლო გეგმის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით.