PostHeaderIcon მიზანი და ამოცანები

სკოლის მიზანია:

 შეუქმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელთ,თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისთვის.ხელი შეუწყოს მოზარდებში გონებრივი და ფიზიკური უნარჩვევების ჩამოყალიბებას,მისცეს საჭირო ცოდნა, დაუმკვიდროს ჯანსაღი ცხოვრების წესი.მოსწავლეებს ჩამოუყალიბოს ლიბერალურ და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერება, დაეხმაროს მათ ოჯახის,საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში.ზოგადი განათლების სისტემაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე მოზარდმა უნდა შეძლოს:

  . ქვეყნის ინტერესების,ტრადიციების და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება
 
  . ბუნებრივი გარემო-პირობების შენარჩუნება და დაცვა
  
  . ტექნოლოგიური თუ სხვა ინტელექტუალური მიღწევების ეფექტურად გამოყენება: ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება      და ანალიზი
 
  . დამოუკიდებლად ცხოვრება,გადაწყვეტილების მიღება

  . იყოს შემოქმედი,თავად შექმნას ღირებულებები და არ იცხოვროს არსებულის ხარჯზე

  . საკუთარი შესაძლებლობების და ინტერესების უწყვეტი განვითარება მთელი ცხოვრების განმავლობაში და მათი     მაქსიმალური რეალიზება,როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ

  . კომუნიკაცია ინდივიდებთან და ჯგუფებთან

  . იყოს კანონმორჩილი და ტოლერანტი                             
 სკოლის ამოცანაა:

დაამკვიდროს მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება,შექმნას უსაფრთხო გარემო,ხელი შეუწყოს მოსწავლის ფიზიკუ და გონებრივ განვითარებას,შესძინოს თვითრეალიზაციისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები. იზრუნოს პედაგოგია ხარისხობრივ ზრდაზე,იყოს კონკურენტუნარიანი,განუხრელად იზრუნოს სკოლის მიღწევების ასამაღლებლად და გასაძლიერებლად.ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოსაპოვებლად. დაწყებითი საფეხურია ამოცანები:


  ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე ეფექტურად სწავლისთვის

  შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი ინტელექტუალური, ფიზიკური თუ სულიერი თვისებებისა და მიდრეკილებების     გამოსავლენად და გასავითარებლად

  შეუქმნას მოსწავლეს პირობები ინფორმაციის მოპოვების და იმ უნარჩვევების და დამოკიდებულებების გასავითარებლად,     რომლებიც მას დასჭირდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

    დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში
 
    მოსწავლეს ჩამოუყალიბოს წინაპირობები მომავალი არჩევანისთვის: აპირებს თუ არა სწავლის გაგრძელებას მომავალში     და თუ აპირებს რა ფორმით

    შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარჩვევების გასავითარებლად,რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი        ცხოვრების განმავლობაში

 
   
საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:


   შეუქმნას მოსწავლეს სათანადო პირობები საერთაშორისო სტანდარტის განათლების მისაღებად
 
   შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობები იმისთვის, რომ მან სწორად აირჩიოს თავისი მომავალი განვითარების გზა,     გააგრძელოს სწავლა უმაღლეს    სასწავლებელში ან ჩაებას შრომით საქმიანობაში


ხუთი ძირითადი სიახლე ეროვნულ-სასწავლო გეგმაში


   საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას თითოეული მოსწავლე და მიღწეული შედეგი

   გათვალისწინებულია მოსწავლის ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობები და ასაკთან შესაფერისი ინეტერესები

   სწავლა ნიშნავს ინფორმაციების დაგრაოვებას, უნარჩვევებისა და დამოკიდებულებების განვითარებას

   სწავლაში მოიაზრება არამარტო კონკრეტული გზის გავლა, არამედ მასწავლებლისა და მოსწავლის მიერ ერთობლივად       შერჩეული ოპტიმალური ვარიანტის ძებნა

   მთავარი ორიენტირი ხდება არ მხოლოდ ცოდნის ოდენობა არამედ ხარისხი

 
სკოლის შესახებ მიზანი და ამოცანები